Klubbens vedtægter

STRUER JAZZKLUB

Vedtægter for Struer Jazzklub 

 

§ 1. NAVN
Foreningens navn er ”Struer Jazzklub”.

Struer Jazzklub er hjemmehørende i Struer, og adressen er den til enhver tid siddende formands.

§ 2. FORMÅL
Foreningens formål er at udbyde danske og internationale jazzarrangementer for medlemmerne og andre interesserede, samt udbrede kendskabet til jazzmusik. 

§ 3. MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages alle interesserede enkeltpersoner, samt virksomheder.
Virksomheder betaler dobbelt kontingent som giver 2 medlemskort med samme rettigheder som alm. medlemskort.

§ 4. GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Den skal varsles mindst 3 ugers inden afholdelse. Forslag til evt. vedtægtsændringer udsendes med samme varsel. Evt. forslag fra medlemskredsen skal afleveres skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
8) Valg af revisor og suppleant
9) Eventuelt 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20% af medlemmerne skriftligt forlanger det. Indkaldelsesbetingelserne er som ved en ordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Hvis mindst 20% af de fremmødte kræver det, skal der dog afholdes skriftlig afstemning om en sag. 

§ 5. BESTYRELSE
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Der vælges 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Valget gælder for to år, og genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer eller andre funktioner. Generalforsamlingen vælger desuden en suppleant til bestyrelsen hvert år. Alle hverv er ulønnede. Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger. Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. 

§ 6. ØKONOMISKE FORHOLD
Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningen finansierer sine aktiviteter gennem medlemskontingent, entreindtægter samt fonde og sponsorater.

§ 7. OPLØSNING
Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er til stede. Hvis der ikke er 1/3 af medlemmerne til stede, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor et flertal kan opløse foreningen. Dersom foreningen ved opløsningen ejer værdier, overdrages disse til beslægtede aktiviteter efter generalforsamlingens valg. 

 

 

 

Senest ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 2015

 

Kontakt

Formand
Steen Christensen
Nørgårdvej 30
7600 Struer
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kontakt

Ulrich Helledie
Hjermvej 33
7600 Struer
40 40 00 04
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Booking

Alle henvendelser omkring booking:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nyhedsbrev

Hvis du ønsker at få tilsendt nyheder fra Struer Jazzklub, kan du tilmelde dig her.

S5 Box